મોહરમ – Muharram Information in Gujarati

Muharram Information in Gujarati

Muharram Information in Gujarati: મોહરમ એ ઇસ્લામિક કેલેન્ડરનો પ્રથમ મહિનો છે. તે વર્ષના ચાર પવિત્ર મહિનાઓમાંથી એક છે … Read more

બકરી ઈદ – Bakra Eid Information in Gujarati

Bakra Eid Information in Gujarati

Bakra Eid Information in Gujarati: ઇદ-અલ-અધાહ ઇસ્લામની અંદર ઉજવાતી બે સત્તાવાર ઇસ્લામિક રજાઓ પછીની છે. તે ઇબ્રાહિમની ઇશ્વરની … Read more